Regulamin

§ 1
Definicje

1.    Serwis – serwis internetowy w domenie [____], do którego prawa przysługują Sprzedawcy;
2.    Sklep – część Serwisu, umieszczona w domenie [____], w której Sprzedawca oferuje Produkty;
3.    Sprzedawca – Artur Kalinowski prowadzący działalność gospodarczą ARTUR KALINOWSKI AGROINA, ul. Floriana, nr 2, lok. U-8A, 05-850, Ożarów Mazowiecki, NIP: 1182025229, REGON: 142873293;
4.    Strony – Sprzedawca i Kupujący;
5.    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Serwisu; Kupujący będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
6.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która skontaktuje się ze Sprzedawcą przez formularz kontaktowy w Serwisie;
7.    Produkty – towary oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;
8.    Regulamin – niniejszy regulamin.
 

§ 2
Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym oraz sposób kontaktu Klienta ze Sprzedawcą.
2.    Kupujący przed zawarciem umowy sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
3.    Klient przed wypełnieniem formularza kontaktowego jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
4.    Kupujący i Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5.    Regulamin jest udostępniony Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 

§ 3
Zawarcie umowy sprzedaży

1.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie podpisania przez Kupującego i Sprzedającego umowy w formie pisemnej. Zamówienie może zostać złożone przez Kupującego dopiero po zawarciu pomiędzy Stronami umowy w formie pisemnej.
2.    Zamówienia można składać przez:
1)    Sklep;
2)    e-mail: [____];
3)    telefonicznie na następujący numer telefonu: [____];
3.    Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru Produktu, jego rodzaju, ilości.
4.    Zamówienia w Sklepie oraz przez adres e-mail można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Zamówienie telefonicznie na numer wskazany w pkt 2 powyżej można składać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00.
5.    Aby otrzymać zamówione Produkty następnego dnia po złożeniu zamówienia, zamówienie musi zostać złożone najpóźniej do godz. 20:00.
6.    Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Kupującego. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym.
7.    W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Kupującego.
8.    Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia na Produkt aktualnie niedostępny w Sklepie, Kupujący zostanie o tym poinformowany niezwłocznie na adres poczty elektronicznej lub w inny przyjęty przez Strony sposób. W przypadku, gdy dany Produkt jest niedostęony Kupujący wybiera spośród następujących możliwości:
1)    częściowa realizacja zamówienia;
2)    wydłużenie czasu oczekiwania;
3)    anulowanie całości zamówienia.
 

§ 4
Płatności

1.    Dla każdego zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązuje cena netto podana w cenniku przekazywanym Kupującemu raz w tygodniu przez Sprzedawcę.
2.    Kupujący zobowiązany jest zapłacić za Produkty i koszt dostawy w terminie [____] dni od dnia otrzymania zamówionych Produktów przez Kupującego.
3.    Momentem zapłaty ceny jest moment uznania na rachunku Sprzedawcy.
4.    Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 

§ 5
Polityka prywatności

1.    Klient wypełniając formularz kontaktowy wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.
2.    Kupujący zawierając ze Sprzedawcą umowę wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.
3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego.
 

§ 6
Czas realizacji zamówienia

1.    Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów i uregulowania należności. Kupujący może odmówić odbioru towaru tylko w przypadku, gdy stwierdzi uszkodzenie przesyłki w momencie jej odbioru.  
2.    Jeżeli istnieje obawa, że przesyłka mogła zostać uszkodzona, przy odbiorze należy spisać protokół uszkodzenia w obecności osoby, która ją doręczyła. Jest to niezbędne do szybkiego rozpatrzenia ew. reklamacji.
3.    Jeżeli przy odbiorze zamówienia okaże się, że zamówione Produkty są uszkodzone, należy bezzwłocznie powiadomić Sprzedawcę e-mailem: [____] lub telefonicznie opisując stan zamówionych Produktów i uszkodzenia. Wszystkie uszkodzone zamówione Produkty należy zachować - jeżeli zostaną wyrzucone, reklamacja nie będzie uwzględniona. Dalsze kroki zostaną ustalone z Kupującym przez Sprzedawcę.
4.    Jeżeli otrzymane Produkty posiadają wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, Produkty mogą zostać odesłane przez Kupującego na adres Sprzedawcy.  W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub paragonu.
5.    Sprzedawca zobowiązuje się do nie przekraczania terminu 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. Termin 14 dni liczony jest od daty przyjęcia reklamowanych Produktów przez Sprzedawcę. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Sprzedawcę zamówiony Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny zamówionego Produktu. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona przez Sprzedawcę jako nieuzasadniona, zamówiony Produkt może zostać odesłany do Kupującego na jego koszt, z możliwością uwzględnienia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę.
6.    W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo.
 

§ 7
Formularz kontaktowy

1.    Klient zainteresowany zawarciem umowy ze Sprzedawcą wypełnia formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu.
2.    Sprzedawca po wypełnieniu przez Klienta formularza kontaktowego ma prawo skontaktować się z Klientem w celu omówienia dalszej, ewentualnej współpracy.
 

§ 8
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz umowy zawartej z Kupującym.

 

Numer telefonu
535-285-005
Lokalizacja
Warszawa / okolice